Festival Hub: Northwest String Summit

Northwest String Summit 2016

July 14-17, 2016

North Plains, OR

Northwest String Summit 2015

July 16-19, 2015

North Plains, OR

Northwest String Summit 2014

July 17-20, 2014

North Plains, OR

Northwest String Summit 2013

July 18-21, 2013

North Plains, OR

Northwest String Summit 2012

August 9-12, 2012

North Plains, OR

Northwest String Summit 2011

July 22-24, 2011

North Plains, OR

Latest Fest News For Northwest String Summit

Northwest String Summit 2013 Initial Lineup

Northwest String Summit 2013 Initial Lineup

Vito Valentinetti February 6, 2013 Read More »